backtotop

Categories: Uncategorized

Buurtbudget_LunettenIn Lunetten en Lombok start de gemeente Utrecht met een pilot buurtbudget. Dat betekent dat de burgers van deze buurten meer inzicht krijgen in hoeveel gemeentelijk geld er waarvoor naar de buurt gaat en dan vervolgens dan ook invloed hebben op de verdeling ervan.

Zoals door de gemeente op www.utrecht.nl/buurtbudgetten toegelicht wordt, zijn de doelen:”

  1. 1 Transparant maken van de gemeentelijke uitgaven voor Lombok en Lunetten.
  2. 2 Experimenteren met bewonersinvloed op buurtbudgetten.

Zowel bewoners als ambtenaren leren hoe invulling te geven aan burgerparticipatie bij begrotingsprocessen en de besteding van middelen. De uitkomst van het politieke besluitvormingsproces is onderdeel van de pilot en niet vooraf te bepalen. “

De gemeentelijke uitgaven worden op een hoog samengevat niveau weergegeven voor de gemeente als geheel. Het is nu niet duidelijk hoeveel geld er nu naar één specifieke buurt gaat en niet voor welk specifiek doel. Daar gaan we – burgers en gemeente samen – de komende maanden mee aan de slag. Op 29 juni 2015 is de startbijeenkomst voor alle inwoners van Lunetten en vanaf september worden zo’n 20 bewoners en de betrokken gemeenteambtenaren intensief begeleid door het centrum voor budgetmonitoring. De overige bewoners worden door wijkdebatten en digitale peilingen betrokken. Dit kan in het voorjaar van 2016 leiden tot voorstellen voor een andere besteding van het buurtbudget.

Open overheid
Dit past in de trend naar een opener overheid. Veel informatie hierover is te vinden op www.open-overheid.nl. Waarom?:
Ten eerste versterkt openheid het vertrouwen: de overheid heeft niets te verbergen. Dat (financiële-de bonnetjes) data openbaar worden heeft ook een preventieve werking.
Ten tweede geeft het de burger een gelijkwaardiger informatiepositie zodat de basis voor gesprek, samenwerking en participatie beter wordt en meedenken en meebeslissen naar een hoger niveau.
Ten derde geeft het de overheid en bedrijven kansen om nieuwe concepten en toepassingen uit te werken.
Deze pilot in Utrecht richt zich op het tweede: informatieontsluiting voor participatie en meedenken, niet alle facturen worden openbaar en uitgespit en ook is het doel niet om een nieuwe toepassing te bedenken van deze open data.

“Meer burgers participeren, ook in het maken van beleid. Meer ondernemers gebruiken Open Data om te innoveren en nieuwe bedrijven te starten. Er is meer helderheid over belastinguitgaven. En meer overheden stellen zich op als partner van de maatschappij in de strijd tegen corruptie en het vinden van nieuwe vormen van goed bestuur” – Barack Obama.

De overheid wordt op 4 manieren opener:

Open Data: Data delen, betere digitale diensten, nieuwe toepassingen laten ontstaanDia3
Open Verantwoording: Geef openheid van zaken, maak het kasboek openbaar
Open Aanpak: Samenwerken, openstaan voor nieuwe en onverwachte invalshoeken
Open Contact: nieuwsgierig zijn, een menselijk gezicht tonen door te delen en te vragen

Inzake financiële stromen kunnen er 8 smaken onderscheiden worden, welke uitgebreid beschreven worden in de blog van Mikis de Winter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin zitten 3 hoofdvarianten:

-de eerste richt zich op meer burgerparticipatie door bijvoorbeeld alle bonnetjes openbaar te maken of burgers te betrekken in een bezuinigingsdialoog,

-de tweede hoofdvariant gaat uit van een samenwerkende overheid met participerende burgers die invloed krijgen op een buurtbegroting en

-de derde variant kijkt breder naar meerdere geldstromen door de wijk, zoals de gelden van woningbouwcorporaties, de provincie, de EU, en van bewoners zelf! Een mooi voorbeeld van de laatste variant staat beschreven in de publicaties over  Ruwijk een wijk met 13.500 bewoners van Oss op www.geldstromendoordewijk.nl waarin de zorg-, huur-, hypotheek- , energie-, OZB- en uitkeringsgelden zijn meegenomen.

In Lunetten en Lombok wordt nu gestart met de tweede hoofdvariant en wie weet als we daarna de smaak te pakken hebben, gaan we door met meerdere geldstromen in de wijk!


Comments

There are no Comments

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *