backtotop

Categories: Uncategorized

Alle overheidscontracten en subsidies openbaar maken zou een grote interessante impuls aan open overheid geven. Op  www.open-overheid.nl staan de 4 stromingen aangegeven waarlangs de overheid opener wil worden.  De vierde is open verantwoording: het kasboek openbaar.  Dat wordt nog nauwelijks gedaan. Het beste voorbeeld hiervan dat ik ken is de vorm waarin de algemene rekenkamer dat nu doet:

http://www.rekenkamer.nl/Verslag/Verslag_2014/Verslag_2014/Bedrijfsvoering/Financiën/Grootboek_Algemene_Rekenkamer_2014

Dit levert wel veel data op, maar niet veel informatie. Wat heb je eraan om te weten hoeveel euro de rekenkamer aan bv elektra heeft uitgegeven. Je wil weten hoeveel ze verbruikt en tegen welke prijs en of ze daarin niet een betere deal kunnen sluiten. Dit als bedrijfsvoeringsvoorbeeld. Ook zou je bv willen weten of het groene stroom is. Dit zijn zaken die je in het contract terug zou kunnen zien. Daarom is dat een veel interessanter informatieniveau dan het grootboek.

Wat volgens mij echt interessant is voor de gemeenschap is om alle contracten en subsidies openbaar te maken.prijskankermedicijngeheim

  • Daarmee geef je zowel inzicht in de inhoud als de hoeveelheid geld die daarmee gepaard gaat.
  • Dan kunnen ondernemers of instellingen weten waartegen ze de volgende keer moeten concurreren om in aanmerking te komen voor subsidie/de dienst.
  • Dat geeft hopelijk ook discussie over of de goede dingen gedaan worden.
  • En openheid geeft ook duidelijkheid of er niet te veel betaald wordt

Een niet zo fraai voorbeeld van dit laatste zijn de veel te hoge prijzen die Nederland voor kankermedicijnen betaald. Zie het bericht dat hierover in de Volkskrant van 4 december 2015 verscheen. Openheid in plaats van geheimhouding bespaart de overheid geld.
Openbaar subsidieproces Medemblik
Nu is er vaak wel bekend hoeveel subsidie er naar welke instelling en naar welk doel gaat, maar onvoldoende inzichtelijk wat er precies voor gedaan wordt. Er zullen vast uitzonderingen gemaakt moeten worden in het kader van privacy of het mogelijk schaden van concurrentiebelangen, maar dat is uitwerking. Een voorbeeld van een overheid die hiermee is begonnen is de gemeente Medemblik:  http://www.medemblik.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel_in_Medemblik/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten/We_gaan_crowdfunden Zij doen het op 1 subsidie en via een crowdfundingsite. “Dezelfde plannen vragen om hetzelfde budget, maar nu zichtbaar op een website. De gemeente bekijkt alle plannen die er staan en bepaalt welke plannen hoeveel geld krijgt uit het AKB. De rest van het geld moeten de projecten zelf werven. Zo kan iedere inwoner zien welke projecten worden ingediend, hoeveel geld die vragen én krijgen en wat er gebeurt in hun buurt.”  Een mooi begin, dat navolging en uitbreiding verdient!

Categories: Uncategorized

Buurtbudget_LunettenIn Lunetten en Lombok start de gemeente Utrecht met een pilot buurtbudget. Dat betekent dat de burgers van deze buurten meer inzicht krijgen in hoeveel gemeentelijk geld er waarvoor naar de buurt gaat en dan vervolgens dan ook invloed hebben op de verdeling ervan.

Zoals door de gemeente op www.utrecht.nl/buurtbudgetten toegelicht wordt, zijn de doelen:”

  1. 1 Transparant maken van de gemeentelijke uitgaven voor Lombok en Lunetten.
  2. 2 Experimenteren met bewonersinvloed op buurtbudgetten.

Zowel bewoners als ambtenaren leren hoe invulling te geven aan burgerparticipatie bij begrotingsprocessen en de besteding van middelen. De uitkomst van het politieke besluitvormingsproces is onderdeel van de pilot en niet vooraf te bepalen. “

De gemeentelijke uitgaven worden op een hoog samengevat niveau weergegeven voor de gemeente als geheel. Het is nu niet duidelijk hoeveel geld er nu naar één specifieke buurt gaat en niet voor welk specifiek doel. Daar gaan we – burgers en gemeente samen – de komende maanden mee aan de slag. Op 29 juni 2015 is de startbijeenkomst voor alle inwoners van Lunetten en vanaf september worden zo’n 20 bewoners en de betrokken gemeenteambtenaren intensief begeleid door het centrum voor budgetmonitoring. De overige bewoners worden door wijkdebatten en digitale peilingen betrokken. Dit kan in het voorjaar van 2016 leiden tot voorstellen voor een andere besteding van het buurtbudget.

Open overheid
Dit past in de trend naar een opener overheid. Veel informatie hierover is te vinden op www.open-overheid.nl. Waarom?:
Ten eerste versterkt openheid het vertrouwen: de overheid heeft niets te verbergen. Dat (financiële-de bonnetjes) data openbaar worden heeft ook een preventieve werking.
Ten tweede geeft het de burger een gelijkwaardiger informatiepositie zodat de basis voor gesprek, samenwerking en participatie beter wordt en meedenken en meebeslissen naar een hoger niveau.
Ten derde geeft het de overheid en bedrijven kansen om nieuwe concepten en toepassingen uit te werken.
Deze pilot in Utrecht richt zich op het tweede: informatieontsluiting voor participatie en meedenken, niet alle facturen worden openbaar en uitgespit en ook is het doel niet om een nieuwe toepassing te bedenken van deze open data.

“Meer burgers participeren, ook in het maken van beleid. Meer ondernemers gebruiken Open Data om te innoveren en nieuwe bedrijven te starten. Er is meer helderheid over belastinguitgaven. En meer overheden stellen zich op als partner van de maatschappij in de strijd tegen corruptie en het vinden van nieuwe vormen van goed bestuur” – Barack Obama.

De overheid wordt op 4 manieren opener:

Open Data: Data delen, betere digitale diensten, nieuwe toepassingen laten ontstaanDia3
Open Verantwoording: Geef openheid van zaken, maak het kasboek openbaar
Open Aanpak: Samenwerken, openstaan voor nieuwe en onverwachte invalshoeken
Open Contact: nieuwsgierig zijn, een menselijk gezicht tonen door te delen en te vragen

Inzake financiële stromen kunnen er 8 smaken onderscheiden worden, welke uitgebreid beschreven worden in de blog van Mikis de Winter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin zitten 3 hoofdvarianten:

-de eerste richt zich op meer burgerparticipatie door bijvoorbeeld alle bonnetjes openbaar te maken of burgers te betrekken in een bezuinigingsdialoog,

-de tweede hoofdvariant gaat uit van een samenwerkende overheid met participerende burgers die invloed krijgen op een buurtbegroting en

-de derde variant kijkt breder naar meerdere geldstromen door de wijk, zoals de gelden van woningbouwcorporaties, de provincie, de EU, en van bewoners zelf! Een mooi voorbeeld van de laatste variant staat beschreven in de publicaties over  Ruwijk een wijk met 13.500 bewoners van Oss op www.geldstromendoordewijk.nl waarin de zorg-, huur-, hypotheek- , energie-, OZB- en uitkeringsgelden zijn meegenomen.

In Lunetten en Lombok wordt nu gestart met de tweede hoofdvariant en wie weet als we daarna de smaak te pakken hebben, gaan we door met meerdere geldstromen in de wijk!

Categories: Uncategorized

De argumenten voor het burgerinitiatief voor het stoppen van partijpolitieke benoemingen in het openbaar bestuur zijn glashelder:
1 de meest geschikte persoon moet de baan krijgen en

2 de selectie moet niet van tevoren worden beperkt tot 2,5% van de Nederlandse bevolking en de rest uitsluiten.

Dit sluit aan bij de beweging voor een meer open overheid. Mensen bij voorbaat uitsluiten is in tegenspraak met de waarden eerlijkheid en gelijkheid. Het uitsluiten versterkt de beleving van vriendjespolitiek en machtsmisbruik en houdt de kloof tussen burger en politiek in stand.

In de  Wet Gelijke Behandeling (artikel 5 lid 4) is geregeld dat deze praktijk mag, terwijl het in tegenspraak is met een algemeen gevoel van rechtvaardigheid en de grondwet.

Dus teken ook het burgerinitiatief stop partijpolitieke benoemingen van de beweging voor Meer Democratie!
burgerinitiatief-politieke-benoemingen

 

Artikel 1 van de grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Artikel 3 van de grondwet luidt: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.”

Categories: Uncategorized

Ik ben gestopt met Mywheels, juist omdat de verzekering niet goed genoeg is. Daar kan Mywheels niets aan doen, daar kunnen verzekeraars een nieuw product voor ontwikkelen.

Wij hebben 1,5 jaar geleden een tweedehands auto gekocht voor €5.500 euro. Als die nu in de prak wordt gereden door een huurder krijgen we de dagwaarde, zo’n €1.650. Zeg maar “dag waarde” van je auto. Dat is echt niet genoeg om een gelijkwaardige tweedehands auto terug te kopen.

Het JBiDEE: een all-risk plus verzekering die niet de dagwaarde maar de vervangingswaarde garandeert. Met zo’n verzekering doe ik weer mee met Mywheels! Verzekeraars grijp uw kans, ontwikkel dit product en maak het mogelijk dat autodeel organisaties dit gaan gebruiken!

Een vriend van mij had nog andere ideeën om dit op te lossen:

-een soort ‘stroppenpot’ a la het broodfonds bijvoorbeeld . . . dit zou MyWheels bijv. ook kunnen organiseren (of de verzekeraar)
-of diegene die jouw auto leent zou wellicht een hoger eigen risico mogen hebben (dat wanneer van toepassing achteraf gespreid mag worden ingelost)
-of misschien een andere type verzekering, waarbij alleen constructieve/functionele/motorische/mechanische schade goed wordt gerepareerd, en waarbij de cosmetisch schade wat grover wordt weggewerkt

Categories: Uncategorized

In de Europese Unie kent men het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat problemen op het juiste bestuurlijke niveau moeten worden opgelost. In het algemeen is dit bedoeld om te zorgen dat niet een hogere bestuurslaag iets regelt dat op een lagere ook geregeld kan worden. Voor multinationals geldt dat ze wereldwijd zaken doen en dus moet hun belastingafdracht ook wereldwijd geregeld worden.

Op dit moment is het zeer actueel dat vele multinationals door middel van belastingparadijzen (ontstaan door concurrentie tussen overheden) het zo organiseren dat ze weinig belasting betalen. Dit is niet recht evenredig met de locatie van de productie en verwerking van de betreffende goederen. Vooral ontwikkelingslanden zijn hiervan de dupe. Het streven moet volgens mij zijn dat wereldwijd eenzelfde systematiek wordt gehanteerd, zodat het niet mogelijk is belasting te ontwijken.

Een actueel thema waarop nu ook veel activiteiten zijn. Het zal echter nog een hele tour de force worden om hier wereldwijd – of zo wijd mogelijk – consensus op te verkrijgen.

Volgens mij zijn er een heel aantal stappen te zetten en is wetenschappelijke support voor beleidsmaker en –beslissers meer dan welkom.

Het is in de eerste plaats een moreel vraagstuk is met sterke bestuurskundige componenten. Het gaat om het opgeven van soevereiniteit door natiestaten – vanuit een wereldwijd moraliteitsbesef – ten opzichte van eigen economisch gewin.

Categories: Uncategorized

Een interessante documentaire van een ruim half uur over geld. Wat doet het met je – welke relatie geeft dat met je omgeving.

http://www.human.nl/dus-ik-ben/2015/ik-en-mijn-geld.html
Een paar interessante omgangswijzen worden voor het voetlicht gebracht: zonder geld leven, gratis diensten aanbieden – couchsurfen en vrijwilligerswerk (met ruilpunten per uur inzet), betalen voor wat het je waard is in een café/broodjeszaak- voelen wat je wil betalen – en een parallel lokaal geldsysteem – in Hilversum te introduceren. Maar meer dan over geld gaat het erom om de anonimiteit van de geld-relatie te compenseren, ongedaan te maken, men zoekt naar vormen voor een hechtere relatie, met alle afhankelijkheden die daar dan weer weer bij horen. Het voelen van de afhankelijkheid – de verbondenheid – maakt dat je je mens voelt. We moeten het met elkaar en voor elkaar willen doen. Van de Ier die naar een geefeconomie wil tot de Hilversumse wethouder die lokaal geld voor de Hilversummers wil.

Categories: Uncategorized

Met deze blog wil ik ideeën die ik interessant vind delen en er reacties op krijgen.
Het zal gaan over het persoonlijke en het sociale en welke rol ideeën/instrumenten/structuren daarin spelen, over wij en zij, verbinding, (deel)economie van morgen, open overheid, geluk, geld, geweldloze communicatie of verbindende communicatie……

Over dat we op 1 wereld samenleven met allemaal mensen (en dieren en planten). En dat we het daarmee moeten doen. Over de gouden regel van de moraal in vele religisch/levensfilosofiën “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”, over waarden en normen en over love & logica rules.